Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dibinātā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (direktors Aivars Vilkaste), kas atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, ir izveidota ar mērķi sagatavot topošos studentus, kas jau no 1. kursa spētu pilnvērtīgi studēt programmās, kas saistītas ar inženierzinātnēm, informācijas tehnoloģijām u. c. jomām, tāpēc ATV mācību procesā uzsvars tiek likts uz matemātikas, fizikas, ķīmijas, informātikas, kā arī svešvalodu apguvi. Ir noslēdzies 2019./2020. mācību gads, kas ir bijis veiksmīgs gan mācību, gan ārpusstundu aktivitāšu jomā.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV) pašreiz mācās skolēni ne tikai no Rēzeknes, bet arī no daudziem Latgales novadiem – Rēzeknes, Viļānu, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Kārsavas, Viļakas, Balvu, Līvānu, ir arī no Lielvārdes. Skolas audzēkņi katru gadu uzrāda augstus rezultātus olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konferencēs, ar panākumiem piedalās dažādos konkursos, ārpusstundu aktivitātēs, projektos, pilnveidojot savas zināšanas un ļaujot izskanēt skolas vārdam Latgalē, Latvijā un pasaulē.

Olimpiāžu un ZPD rezultāti 2019./2020. mācību gadā

2019./2020. mācību gadā 2. posma (novada) olimpiādēs un ZPD (Latgales reģionā) konferencēs ATV audzēkņi ir ieguvuši:

  • divpadsmit 1. vietas (bioloģijā, ekonomikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā, krievu valodā (2), dabaszinātnēs, ZPD (4);
  • divpadsmit 2. vietas (angļu valodā (2), bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, matemātikā, krievu valodā, vēsturē, dabaszinātnēs, ZPD (3);
  • četrpadsmit 3. vietas (bioloģijā, ekonomikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, krievu valodā, vēsturē (2), dabaszinātnēs, ZPD (4);
  • divdesmit septiņas Atzinības (angļu valodā (2), bioloģijā, ekonomikā (3), fizikā (2), ģeogrāfijā, ķīmijā (4), latviešu valodā un literatūrā (2), matemātikā (3), krievu valodā (3), vācu valodā (2), vēsturē (6), dabaszinātnēs (4), ZPD (11).

Arī valsts līmeņa olimpiādēs un ZPD konferencēs ATV audzēkņi ir ieguvuši godalgotas vietas:

  • divas 1. vietas (krievu valodā, ZPD);
  • trīs 3. vietas (matemātikā, ZPD (2));
  • divas Atzinības (ģeogrāfijā, krievu valodā).

ATV īstenotajam eTwinning projektam – Nacionālais kvalitātes sertifikāts

ATV audzēkņi kopā ar skolotājiem aktīvi iesaistās arī dažādos starptautiskos projektos. ATV šobrīd realizē trīs Erasmus+ projektus un sadarbojas ar partnerskolām un organizācijām Turcijā, Portugālē, Rumānijā, Bulgārijā, Igaunijā, Polijā, Zviedrijā, Somijā, Slovēnijā un Grieķijā. Divos projektos skola darbojas kā partneris, bet vienā kā koordinators. Skolas koordinētā projekta “STEP-STEM to environmental problems” mērķis ir apzināt, izpētīt un rast risinājumus vides problēmām, izmantojot STEM pieeju. Turcijas skolas koordinētais projekts “Dawn of schools with education 4.0” aktualizē  robotikas jomu, tās izpēti un pielietošanu izglītībā, savukārt trešais projekts, ko koordinē Portugāle, ir saistīts ar robotikas integrāciju vides problēmu risināšanā.

Aprīlī kļuva zināms, ka ATV īstenotais eTwinning projekts “Zieds, kas ārstē” (“A flower that heals”) ir ieguvis Nacionālo kvalitātes sertifikātu. Projekta gaitā skolēni no Latvijas, Turcijas un Portugāles iepazinās ar savā apkārtnē esošajiem ārstniecības augiem, mācījās tos kaltēt un uzglabāt, izzināja to ārstnieciskās īpašības un iespējami bīstamās īpašības. Projekta novērtētāji atzīmēja, ka skolēni ne tikai apguva jaunas zināšanas, bet arī tika mudināti radoši darboties, izstrādājot projekta logotipus. Skolēniem bija nepieciešams apgūt jaunas tehnoloģijas (logotipu izstrādei, e-grāmatu veidošanai un vienkārši saziņai eTwinning vidē). Īpaši tika novērtēts tēju izgaršošanas pasākums, ko īstenoja latviešu skolēni un skolotājas pagājušā semestra izskaņā.

ATV jau četrus gadus ir Eiropas Parlamenta vēstnieku skola (darbojas “Eiropas klubiņš”), realizē dažādus projektus skolas, pilsētas un valsts mērogā, uzsverot līdzatbildības nozīmību jauniešu vidū parlamentārās demokrātijas kontekstā, tiek vadītas atklātās stundas par Eiropas Savienības prioritātēm. ATV pārstāvji katru gadu apmeklē projekta “Euroscola” pasākumus Eiropas Parlamentā Strasbūrā un Briselē.

Jau skolas laikā gūst nozīmīgu pieredzi un īsteno dažādas idejas

Skola saviem audzēkņiem piedāvā ne tikai iegūt pilnvērtīgas zināšanas, bet arī rada motivējošu vidi, lai jaunieši vēlētos attīstīties un paplašināt savu redzesloku. Dalība dažādos projektos ir viena no šādām iespējām, bet jaunieši mācību gada laikā ir piedalījušies arī dažādos jaunrades darbu (RTA jaunrades darbu konkurss „Es savā valodu pasaulē”, Naaizmērstulei veltītais Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss, Ontonam Slišānam veltītajā radošo darbu konkurss, Robertam Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss u.c.) un video konkursos („LVM Bioekonomikas skola”), TV erudīcijas spēlē skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks” pārbaudījuši savas zināšanas un LTV raidījumā „Vēstures skolotājs” izdzīvojuši vēstures notikumus, pauduši savu viedokli Latgales skolēnu pašpārvalžu forumā, īstenojuši jauniešu iniciatīvu projektus. Gūta nozīmīga pieredze skolēnu konkursā „Mans biznesa plāns Latvijas pilij vai muižai”, Latgales reģiona debašu turnīrā, ATV jaunieši darbojas arī Rēzeknes pilsētas Jauniešu domē. Skolotāji atbalsta jauniešu idejas un palīdz tās īstenot. Te jāuzsver, ka jau skolas laikā ir iespējams īstenot savus sapņus, labs piemērs ir ATV 12. klases audzēkne Irina Adeļeviča, kura šogad martā atklāja savu pirmo personālizstādi „Dzīvojot koši”, kas bija apskatāma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Radošie un talantīgie jaunieši var izpausties arī dejā un dziesmā, jo ATV ir arī savs tautas deju kolektīvs (vadītāja Rasma Akermane) un vokālais ansamblis (vadītāja Lāsma Inkina), kas piedalās skolas pasākumos un skatēs.

Uzņemšana ATV 2020./ 2021. mācību gadā

Uzņemšana Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā vērtējumus Apliecībā par pamatizglītību. 2020./2021. mācību gadā tiek komplektēta viena 10. klase, ja pieteikumu skaits nav lielāks par 34 (≤ 34) vai divas 10. klases, ja pieteikumu skaits ir lielāks par 34 (> 34). Vienā 10. klasē tiek uzņemti ne vairāk kā 22/24 (divdesmit divi/divdesmit četri) skolēni.

Piesakoties konkursam, viens no skolēna vecākiem vai tā likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgais skolēns iesniedz: 1) pieteikumu konkursam; 2) Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju. Dokumentus pieņem no 13. jūnija līdz 26. jūnijam no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 3. stāvā, 313. telpā. 13. jūnijā dokumentus pieņem no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Skolas 10. klasē uzņem skolēnus, kuru mācību sasniegumi Apliecībā par pamatizglītību atbilst šādiem kritērijiem: 1) vērtējums matemātikā nav zemāks par 6 ballēm; 2) vidējais vērtējums, ko Apliecībā par pamatizglītību veido gada vērtējumi latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, fizikā un ķīmijā, nav zemāks par 6 ballēm.

Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā augstāko vidējo vērtējumu, kuru veido gada vērtējumi: latviešu valodā; svešvalodā; matemātikā; fizikā; ķīmijā. Ārpus konkursa uzņem: Valsts un novada posma mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus; izglītojamos, kuriem visos mācību priekšmetos vērtējums nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm. Vienāda vidējā vērtējuma gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuri ir pabeiguši ATV sagatavošanas kursus. Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti 2020. gada 26. jūnijā plkst. 19.00.

Rakstu sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.
Aleksandra Lebeda foto.