Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms, kas notika 3. aprīlī, pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām.

Vērtēšanas  komisija  valsts  posma  laikā  izvērtēja  skolēnu  rakstiskos  darbus un vizualizācijas,  noskatījās  video  prezentācijas,  bet  pēc  tam  iesaistījās  diskusijās  ar  ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot attālinātās komunikācijas formas.Savus zinātniskās pētniecības darbus (ZPD) attālināti prezentēja arī trīs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas (ATV) 11. klases audzēkņi – Valērija Lavrenova, Deivids Indriks un Jānis Platacis –, kuru darbi tika novērtēti ļoti augstu un saņēma godalgotas vietas.

Valērijas Lavrenovas (11.a klase) izstrādātais ZPD „Jauna tūrisma produkta izstrāde Lūznavas muižai” (nozare „Ekonomika un uzņēmējdarbība”; ZPD vadītāja Maruta Krustāne, RTA konsultante Lienīte Litavniece) tika novērtēts ar I pakāpi. Kā atklāj jauniete, ZPD ideja radusies, piedaloties konkursā „Mans biznesa plāns pilij vai muižai”, kura laikā tika radīts biznesa plāns izlaušanās spēlei, kuras pamatā ir QR koda izmantošana un zināšanas par Lūznavas muižu. „Visvairāk tika pētīta Lūznavas muižas vēsture un arī tas, kas mūsdienās tur ir īpašs. Svarīga loma ir arī muižas plānojumam, jo bija jāizdomā, kurā telpā būs kurš uzdevums un kur atradīsies noteiktais inventārs,” stāsta Valērija. Jauniete atklāj, ka prezentēt ZPD attālināti esot bijusi jauna pieredze, tomēr viņai labāk patīk tiešā komunikācija ar cilvēku. „Gribu pateikties RTA konsultantei Lienītei Litavniecei, jo, sadarbojoties ar tik profesionālu savas jomas speciālistu, daudz ieguvu gan teorētiskā, gan arī praktiskā ziņā,” saka Valērija.

Deivids Indriks (11.a klase) izstrādāja ZPD „Tīmekļa aplikācijas izstrāde atvērto datu apstrādei un lasīšanai” (nozare „Datorzinātnes un informātika”; ZPD vadītāja Sandra Trošina, RTA konsultants Sergejs Kodors), kas tika novērtēts ar III pakāpi. „Nozares izvēlē nebija nekādu šaubu, jo, absolvējot vidusskolu, vēlos studēt par programmēšanas inženieri. Savukārt tēmu izvēlējos, balstoties uz aktualitātēm atvērto datu jomā. Rakstot ZPD, pētīju dažādas atvērto datu īpatnības un to apstrādes veidus, balstoties uz kuriem, izveidoju aplikāciju, kura būtiski atvieglo atvērto datu apstrādes procesu,” stāsta jaunietis. Viņš atklāj, ka konference digitālajā vidē norisinājusies sekmīgi un viņam šāds formāts esot licies saistošs. „Prezentējot pētījumu digitālā vidē, uztraukuma līmenis bija ievērojamāki zemāks, līdz ar to jutos drošāks un bija vieglāk atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem,” stāsta Deivids, sakot paldies RTA konsultantam S. Kodoram, kurš ZPD rakstīšanas laikā palīdzēja gan ar informācijas atrašanu, gan ar tās sekmīgu apgūšanu.

Jānis Platacis (11.b klase) prezentēja ZPD „Daudzfunkcionāla dzīvojamā rajona izveides iespējas zemes vienībā Rāznas ielā 6A, Rēzeknē” (nozare „Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija”; ZPD vadītāja Maruta Krustāne, RTA konsultante Aina Strode), kas ieguva III pakāpi. „Šo tēmu izvēlējos, jo man ir svarīga savas pilsētas attīstība un nākotne. Es vēlējos radīt mūsdienīgas dzīvojamās apkaimes prototipu, kas būtu veidots, balstoties uz dažādiem normatīvajiem aktiem, profesionāļu ieteikumiem un, protams, mana paša vīzijas,” stāsta Jānis. „Galvenais, ko es atklāju šī pētījuma gaitā, bija tas, ka telpiskā plānošana ir ļoti komplicēts process. Kopumā mans darbs bija vairāk ar praktisku pienesumu nekā ar zinātnisku, jo darba rezultātā tapa zemes gabala attīstības plāns.” Runājot par attālināto ZPD prezentēšanu, jaunietis stāsta, ka šāda veida prezentēšana bijusi sarežģītāka, jo „visi komisijas locekļi vēroja, kā es atbildu, un, ja nu stresa dēļ iznāca kaut kur atbildot samulst, tad to diemžēl redzēja visi komisijas locekļi. Protams, šī pieredze ir noderīga, bet, manuprāt, vieglāk ir aizstāvēt savu darbu klātienē”. „Sadarbība ar RTA konsultanti – asociēto profesori Ainu Strodi bija ļoti veiksmīga, jo, pateicoties viņas ieteikumiem, es veiksmīgi pilnveidoju savu ZPD,” saka Jānis.

Tāpat ATV jaunieši saka lielu paldies arī savām ZPD vadītājām – skolotājām Marutai Krustānei un Sandrai Trošinai – par sniegto nozīmīgo atbalstu, palīdzot sagatavoties Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei.

Informāciju sagatavoja Inga Kaļva-Miņina.