19.septembrī ATV jaunie debatētāji piedalījās debatē diskusijā “Ar cieņu par pārtiku” Daugavpils Valsts ģimnāzijā, kur notika debate diskusija un tikšanās ar biedrības “Zaļā biedrība” pārstāvi, kurā tika pārrunāts un izdiskutēts, kā tad mēs varam samazināt pārtikas atkritumus.

Biedrības “Debašu centrs” un “Zaļā brīvība” strādā pie viena projekta visā Latvijā “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā”.

Diskusijas sākumā uzstājās skolēni ar runām par tēmu “Vai mēs varam samazināt pārtikas atkritumus?” 10.a klases skolēns Emīls Šmits uzstājās ar pārliecinošu publisku runu.

Skolēni debatētāji tika sadalīti grupās un, klausoties runātājus, mēģināja atrast pretargumentus vai atbalstu runātāju pozīcijām. Grupas varēja iesaistīties debatēs, piekrītot vai nepiekrītot citu grupu viedoklim. Aktīvi grupu darbā iesaistījās Marta Rudzāte (10.a) un Sergejs Šukšins (10.b).

Skolēniem tika sniegta arī izglītojoša stunda par atbilstošu tēmu, kurā uzzinājām, ka globālās izglītības projekta “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritumos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu, un pilnveidot sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanai privātā patēriņā un mājsaimniecībās.

Projekts tiešā veidā ir saistīts ar ANO Ilgtspējības attīstības mērķu īstenošanu, īpaši ar 2. mērķi “Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību”, 12. mērķiNodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus”un 13.mērķiVeikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi”. Projekta iedvesmas avoti ir arī cirkulārā jeb aprites ekonomika, sociālā un solidaritātes ekonomika, Zero Waste jeb bezatkritumu pieeja un globālo partnerību labās prakses piemēri.

Projekta mērķa grupas ir jaunieši, mājsaimnieki, ilgtspējīga patēriņa jautājumos ieinteresētie pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un citas ieinteresētās puses.

Katram sabiedrības loceklim jāapzinās atbildība par pārtikas racionālu lietošanu un pārtikas atkritumu samazināšanu.

Esam priecīgi, ka veiksmīgi izmēģinājām debašu prasmes, ko pilnveidosim reģionālajos debašu turnīros.

Diāna Sergeiceva
ATV audzināšanas darba metodiķe
debašu trenere