Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra izsludinātā iepirkuma “Digitālie autorrisinājumi STEM mācību satura apguves mācīšanās stratēģiju attīstībai pandēmijas ietekmes mazināšanai” rezultātiem, personu apvienība “Lielvārds Ķīmija 2023” veido interaktīvu mācību līdzekli un mācību programmu vidējās izglītības ietvaros īstenojamajam pamatkursam “Ķīmija I”.

Kopš 8. jūnija darba grupa, kurā ir gan ķīmijas nozares zinātnieki un didaktikas eksperti, gan pedagogi, intensīvi strādā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāja Vladislava Klepikova vadībā, lai jau no šī mācību gada sākuma varētu uzsākt pilnveidotās mācību programmas un tai atbilstošu mācību resursu aprobāciju izglītības iestādēs.

Skolotāju apmācības