Cienījamie vecāki!

Mēs esam ļoti priecīgi, ka uzticējāties mums un Jūsu bērns mācās Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā (ATV). 

Katrs mācību gads nes jaunus izaicinājumus. Viens no 2020./2021.m.g. būtiskajiem izaicinājumiem ATV būs mācību procesa organizācija un norise situācijā, kad valstī turpinās Covid – 19 infekcijas izplatība un ir jāievēro noteiktie drošības pasākumi un ierobežojumi.

Arī ATV tiek noteiktas būtiskas atšķirības no ierastās kārtības.

Esam paredzējuši, ka ATV mācības notiks klātienē (IZM A modelis), taču dažas stundas nedēļā vai arī dažas dienas mēnesī tās organizēsim arī attālināti, par ko informēsim vecākus izmantojot skolvadības sistēmu “e – klase”. Informāciju ievietosim sadaļā “Skolas jaunumi”.

Tas, vai klātienes process varēs ilgt visu mācību gadu, ir atkarīgs no mums visiem – ATV pedagogiem un darbiniekiem, Jūsu bērniem un Jums. Tāpēc mēs lūdzam Jūs būt saprotošiem, ieinteresētiem un atbildīgiem un ievērot sekojošo:

  • visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas skolā, Jums ir obligāti jāinformē skola par skolēna prombūtnes iemeslu līdz plkst.8.30 attiecīgajā dienā piesakot kavējumu “e – klases“ sistēmā vai informējot klases audzinātāju zvanot uz norādīto tālruņa numuru, vai sūtot īsziņu, vai rakstot uz klases audzinātāja e – pastu: vārds.uzvards@rta.lv;
  • visos gadījumos, kad Jūsu bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums utt.), lūdzam neapmeklēt skolu un vērsties pie ģimenes ārsta;
  • ja Jūsu bērns atgriežas no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir iekļāvis Covid – 19 infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam obligāti 14 (četrpadsmit) dienas jāatrodas pašizolācijā mājās un Jums par šo faktu ir obligāti jāinformē skola; atgriežoties skolā ir jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;
  • ja Jūsu bērns ceļā uz skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar personām, kas nav ģimenes locekļi vai viņa klases biedri, lūdzam, iespēju robežās, nodrošināt bērnu ar sejas masku vai citiem elpceļus aizsargājošiem līdzekļiem (lakati, šalles u.tml.);
  • lūdzam Jūs aicināt savu bērnu ārpus skolas laika bez vajadzības nekontaktēties ar citām personām, lai pasargātu sevi un citus no riska inficēties ar Covid – 19;
  • ja skolā tiks konstatēts, ka Jūsu bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, skola par to nekavējoties Jūs informēs un mēs vienosimies par to kādā veidā bērns tiks nogādāts mājās. Vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu un atgriežoties skolā iesniegtu ģimenes ārsta izziņu par savu veselības stāvokli.

ATV mācību procesa laikā iespēju robežās centīsies ievērot visus noteiktos drošības pasākumus, tomēr, ja tiks konstatēts, ka skolā kādam skolēnam ir apstiprināta Covid – 19 infekcija, tad konkrētai klasei tiks noteikta attālinātā mācību procesa organizācijas un norises forma. Ja skolā šādi gadījumi tiks atklāti dažādās klasēs, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām klasēm. Par šādiem lēmumiem informāciju Jūs varēsiet iegūt skolvadības sistēmas “e – klase” sadaļā “Skolas jaunumi”, kā arī informāciju sniegs klašu audzinātāji.

No 2020.gada 31.augusta skolas mājas lapas www.atv.rta.lv sadaļā Dokumenti Jūs varēsiet atrast un iepazīties ar Kārtību par Covid-19 infekcijas ierobežošanas prasībām un uzturēšanās nosacījumiem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām primāri sazināties ar Jūsu bērna klases audzinātāju personīgi vai pa klases audzinātāja norādīto tālruni vai epastu vards.uzvards@rta.lv.

ATV skolotāji un personāls cer un tic, ka mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs – skolotāji, skolēni un skolēnu vecāki, spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada laikā.

Direktors Aivars Vilkaste