AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA

Tālrunis: +371 26648445
E-adrese: atv@rta.lv
Oficiālā e-adrese: ATVIDUSSKOLA@90010615732
Reģ. Nr. 3113803087
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90010615732
Norēķinu konts: VALSTS KASE, LV28TREL915068700100B
Juridiskā un faktiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601