Vadība

Aivars Vilkaste
Nellija Vilkaste

Aivars Vilkaste
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas direktors
Matemātikas skolotājs

Nellija Vilkaste
Atbildīgā skolotāja par mācību un metodisko darbu
Vizuālas mākslas, kulturoloģijas un tehniskas grafikas skolotāja

Izglītība: Pedagoģijas bakalaurs.

Filozofija: “Tver mirkļus, jo tie visi pieder tev!”

Skolotājas darba pieredze no 1986. gada. Ir tiesības veikt mentordarbību un veikt mācīšanas un mācīšanās konsultanta reģiona vajadzībām pienākumus. Ir atbildīgā un vada skolas mācību un metodisko darbu. Strādā par kulturoloģijas, tehniskās grafikas un vizuālās mākslas skolotāju. Vairākus gadus darbojusies Rēzeknes pilsētas kulturoloģijas un tehniskās grafikas skolotāju metodiskajās apvienībās kā vadītāja.

Vairākkārt apbalvota ar IZM, pašvaldības un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Atzinības un Goda rakstiem par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādēm un zinātniskās pētniecības darbu lasījumiem, kā arī par sekmīgu audzināšanas darbu.

Ilgstoša pieredze interjera dizainā, pieredze pasākumu vadīšanā un organizēšanā.

Maruta Krustāne
Vineta Pavlova

Maruta Krustāne
ATV Eiropas Parlamenta Vēstnieku programmas un jauniešu projektu koordinatore
Latviešu valodas, literatūras un ekonomikas skolotāja

Vineta Pavlova
Atbildīgā skolotāja par starptautiskajiem sakariem un projektiem
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Izglītības zinātņu maģistrs. Latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāja kvalifikācija; tirgzinības un tirdzniecības speciālista kvalifikācija.

Filozofija: „Kad es no rīta atveru acis, mani sagaida nevis pasaule, bet gan miljons iespējamo pasauļu. Iespējas ir dzīves zelts, kas ļauj mums justies laimīgiem. Viss ir mūsu rokās. Tiklīdz mēs saskatām savas iespējas un sākam tās „iekustināt”, tās daudzkāršojas.” (Stīvs Čandlers)

Skolotājas darba pieredze kopš 1997. gada (latviešu valoda un literatūra), ekonomikā – no 2017.gada. Ir atbildīgā skolotāja audzināšanas un ārpusstundu darba jomā, strādā ar Skolēnu Parlamentu, ir Eiropas Parlamenta Vēstniecības skolu programmas koordinatore ATV, jauniešu iniciatīvu projektu konsultante. Vairāku publikāciju autore žurnālā „Skolas Vārds”, ir tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē.

Izglītība: Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu valodā un literatūrā.

Filozofija: Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds. /Konfūcijs/

Skolotāja pieredze no 2000. gada. Strādājusi kā skolotāja Rēzeknes komercskolā, Rēzeknes Valsts ģimnāzijā, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā, Rēzeknes 3. vidusskolā. Vadījusi lekcijas Rēzeknes Augstskolā un Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā. Vadījusi nodarbības Rēzeknes pilsētas un Latgales novadu pedagogiem RTA mūžizglītības centra un Biznesa augstskolas Turība organizētajās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās. Darbojusies pieaugušo apmācībā, vadot nodarbības NVA organizētajos kursos. Izstrādājusi uzdevumus un vadījusi Rēzeknes un Viļānu novadu apvienības angļu valodas olimpiādes. Vairākus gadus darbojas kā tulks Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Ieguvusi Fulbraita stipendiju un pilnveidojusi savu profesionālo kvalifikāciju Amerikas Savienotajās Valstīs programmā “Izcilība un sasniegumi mācīšanā” (Teaching Excellence and Achievement).

2018. gadā ieguvusi Nikodema Rancāna balvu.

Vada un koordinē Erasmus+ projektu norisi un darbu skolā.

Skolotāji

Aivars Kaupužs
Daina Šubrovska
Harijs Misjuns

Aivars Kaupužs
Sporta skolotājs

Daina Šubrovska
Vācu valodas skolotāja

Harijs Misjuns
Ķīmijas skolotājs

Izglītība: doktora grāds sporta pedagoģijā, bakalaura grāds sporta pedagoģijā, skolotāja un vieglatlētikas trenera kvalifikācija. Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikācija.

Dzīves moto: “Mēs nevaram mainīt vēja virzienu, bet varam pielāgot buras, lai sasniegtu mērķi” (Dž.Dīns)

Veicina fizisko aktivitāti dažādām vecuma grupām. Vada sporta stundas ATV. Organizē sporta dzīvi RTA studentiem. Vada vingrošanas nodarbības senioriem. Ir sertificēts nūjošanas instruktors. Vada fizioterapijas nodarbības bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Paralēli praktiskajām nodarbībām veic zinātniskos pētījumus un piedalās starptautiskajos projektos RTA Reģionālistikas zinātniskajā institūtā.

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs.

Filozofija: “Valoda ir vide, kurā savienojas “Es” un pasaule.”(H.G. Gadamers).

Skolotājas darba pieredze kopš 2002. gada. Papildus izglītība saistīta ar tulkošanu.

Vairākus gadus vadījusi pedagoģiskās un tulkošanas prakses vācu un angļu filoloģijas studentiem.

Pilnveidojusi profesionālo kvalifikāciju dažādos semināros un vasaras nometnēs Latvijā un ārzemēs (Somijā, Vācijā, ASV). Piedalījusies vasaras valodas nometņu organizēšanā. Ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāja.

Izglītība: maģistrs ķīmijā un ķīmijas didaktikā; ķīmiķis, ķīmijas un informātikas pasniedzējs.

Dzīves moto: Laiks skrien, bet tu neatpaliec!

Skolotāja darba pieredze kopš 1993.gada. Vairākkārt saņēmis VISC Atzinības rakstus par skolēnu sagatavošanu Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēm. Vairākkārt apbalvots ar IZM Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu pētniecības darbu vadīšanā, saņēmis vairākus RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes apbalvojumus par skolēnu sagatavošanu studijām. Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas biedrs.

Ir pārliecināts, ka tikai daudzpusīga izglītība spēj sagatavot cilvēku mūsdienu dzīves apstākļiem.

Rasma Tretjakova
Elita Opincāne
Zinaida Bodža

Rasma Tretjakova
Bioloģijas skolotāja

Elita Opincāne
Ģeogrāfijas skolotāja

Zinaida Bodža
Krievu valodas skolotāja

Izglītība: Bioloģijas doktors, ķīmijas maģistrs, pedagoģijas maģistrs. Vidusskolas bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja kvalifikācija.

Filozofija: “Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram”. (Imants Ziedonis)

Skolotājas darba pieredze no 1995. gada. Paralēli darbam ATV arī docente, vadošā pētniece Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Izstrādājusi un sagatavojusi akreditācijai 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu “Pārtikas produktu pārstrāde”. Eksperts – konsultants skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.

Vairākkārt saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas, BJVIC „Rīgas Dabaszinību skola”, Daugavpils Universitātes pateicības rakstus par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā un skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem. Konkursa „Vides zinātnes balva 2014” 3. vietas ieguvēja nominācijā „Vides zinātnieks. Augstskolas pedagogs.”, LR VARAM.

Piedalījusies vairākās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātiem, daudzu publikāciju autore un līdzautore. Ir vadījusi un līdzdarbojusies vairākos starptautiskos projektos. Vadījusi vieslekcijas un guvusi pieredzi Vācijas, Bulgārijas, Igaunijas, Lietuvas, Turcijas augstākās izglītības iestādēs. Turpina pilnveidot profesionālo kompetenci regulāri apmeklējot tālākizglītības kursus un seminārus.

Izglītība: Ģeogrāfijas maģistrs, Pedagoģijas maģistrs.

Skolotājas pieredze no 1987. gada. Māca ģeogrāfiju un uzskata, ka pasaule ir pilna ar noslēpumiem , tādējādi, apgūstot mācību priekšmetu, ikviens skolēns gūst iespēju “atslēgt durvis” uz to izzināšanu.

Vienmēr ir interesējusi citu tautu kultūra , tradīcijas un pieredze, tai skaitā- izglītības jomā, tāpēc ir iniciējusi un aktīvi darbojusies Comenius un ERASMUS+ projektu ieviešanā Rēzeknes novadā gan par darbu ar talantīgajiem bērniem, gan par starpdisciplināro mācīšanos un uzņēmējspēju, gan par pieaugušo izglītību.>Vairākus gadus sadarbojusies ar LVA un strādājusi kā pedagogs tālākizglītotājs, ieviešot bilingvālo izglītību, kā arī strādājusi kā lektore Rēzeknes Augstskolā.

Šobrīd pamatdarbs saistīts ar pedagogu izglītošanu un mācību metodiku, tāpēc, strādājot skolā, sistemātiski pilnveido un meklē efektīgākos mācīšanas un mācīšanās ceļus.

Ikdienas darbā skolā cenšas sekot Frīdriha Dīstervēga domai, ka “skolā skolēnam vissvarīgākā parādība, vispamācošākais priekšmets, visdzīvākais piemērs ir pats skolotājs” un vienmēr iet klasē ar pozitīvu noskaņojumu, pret visiem atvērtu sirdi un neslēpj savu personīgo pieredzi.

Ir aizrautīga lasītāja un ceļotāja.

Izglītība: Vispārējās vidējās izglītības krievu valodas skolotājs.

Filozofija: Ja tu domā par gadu ilgu termiņu,iesēj sēklu,ja domā par 10 gadiem, stādi kokus. bet,ja par 100 gadiem-māci cilvēkus. (Konfūcijs)

Skolotājas darba pieredze no 1979. gada. Regulāri uzstājas Latgales reģiona valodu skolotāju forumos, starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Vadīja atklāto stundu-diskusiju paredzēto Eiropas Parlamenta Vēstniecības komandai.

Vairāku publikāciju autore žurnālā „Skolas Vārds”, ir tiesības veikt mentordarbību izglītības iestādē. Sistemātiski pilnveido mācību procesu atbilstoši valodu attīstības koncepcijai vispārējā izglītībā.  Turpina pilnveidot profesionālo kompetenci, regulāri apmeklējot tālākizglītības kursus un seminārus. Darbojusies pieaugušo apmācībā, vadot nodarbības NVA organizētajos kursos.

Sekmīgi gatavo skolēnus novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēm,valsts pārbaudes darbiem. Aktīvi piedalas mācību priekšmetu olimpiāžu darbu izvērtēšanā savā metodiskajā jomā. Vairākkārt apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Daugavpils Universitātes ,pašvaldības un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Atzinības un Goda rakstiem par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā izglītībā un skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un valsts pārbaudes darbiem. 

Sandra Trošina
Ilze_Lukjanova
Janīna Rupaine

Sandra Trošina
Informātikas skolotāja

Ilze Lukjanova
Fizikas skolotāja

Janīna Rupaine
Vēstures skolotāja

Izglītība: bakalaura grāds informāciju tehnoloģijā un inženiera programmētāja kvalifikācija, maģistra grāds datorsistēmās un sistēmanalītiķa kvalifikācija, bakalaura grāds pedagoģijā un svešvalodas (angļu) skolotāja kvalifikācija.

Dzīves moto: Jo vairāk vajag izdarīt, jo vairāk var izdarīt.

Programmētāja darba pieredze no 2007.gada, skolotāja darba pieredze no 2015.gada. Aktīvi piedalās un koordinē eTwinning projektus, asistē Erasmus+ projektu izstrādē un īstenošanā. Piedalās Hour of Code pasākumu izveidē un rīkošanā. Skolas STEM pulciņa koordinatore un programmēšanas pulciņa vadītāja.

Aktīvi dalās pieredzē ar citiem skolotājiem, iesaistoties tālākizglītības projektos.

Izglītība: augstākā pedagoģiskā. Pašlaik uzsāktas pedagogu profesionalās kompetences pilnveides programmas apguve ar tiesībām mācīt fiziku vidusskolā.

Moto: Visam ir jābūt tik vienkāršam, cik iespējams, bet ne vienkāršākam. (A. Einšteins)

Darba stāžs pedagoģijā no 2000. gada darbā sākumskolā un matemātika pamatskolā. At 2015. gadu ir iegūtas tiesības un 2 gadus pasniedzu fiziku pamatskolā.

Ir iegūts karjeras konsultanta sertifikāts.

Izglītība: Vispārējās vidējās izglītības Latvijas un pasaules vēstures skolotāja.

Filozofija: Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi, dzīvam dzīvē dzīva dzīve.

Skolotājas darba pieredze no 1985. gada. Papildus izglītība saistīta ar citu mācību priekšmetu pasniegšanas apguvi (ģeogrāfija un dabaszinības). Sistemātiski pilnveido vēstures mācību procesu atbilstoši izglītības attīstības koncepcijai vispārējā izglītībā.

Veido dažādus uzdevumus, krustvārdu mīklas un citus mācību līdzekļus interesantākai mācību vielas apguvei.

Piedalījās Yad Vashem Starptautiskā Holokausta studiju skolā Izraēlā.