21.gadsimtā izglītība ir visa mūža garumā, un tā ir mūsu ikdienas sastāvdaļa – apzināta izvēle un gandarījums; zināt un prast vairāk, ātrāk, precīzāk; mācīties un studēt ar sapratni un patiku, mācīties citam no cita neatkarīgi no sociālā, ekonomiskā vai veselības stāvokļa; mācīties individuālām prasībām piemērotā vidē, izmantojot modernus mācību līdzekļus.

No Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam.
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola logo

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola ir dibināta 2015.gada 19.jūnijā. Dibinātājs ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (iepriekš – Rēzeknes Augstskola). Skola ir viena no valsts augstskolu dibinātajām vidējās izglītības iestādēm.

Skolas izaugsmes modeli veido:

  • Nepārtraukta un sabalansēta attīstība, izmantojot dibinātāja – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas dibinātas skolas priekšrocības un izvirzot esošajiem resursiem atbilstošus mērķus.
  • Resursi – skolas pedagogu profesionalitāte un skolnieku pietiekami augstais iepriekšējo zināšanu līmenis, abu pušu spēja uzņemties atbildību par izglītības procesu skolā un labs materiāli tehniskais nodrošinājums.
  • Izaugsmes mērķis – nodrošināt katram skolniekam individuālas izaugsmes iespējas veidoties par intelektuāli un fiziski attīstītu personību, kritiski domājošu personību un radīt priekšnoteikumus sekmīgai kompetenču attīstībai mūžizglītībā un karjeras izaugsmei.

Misija

Lietpratības pieejā balstītu mācīšanas un mācīšanās procesu plānot un realizēt atbilstoši skolēnu individuālajiem mērķiem un karjeras virzībai, sagatavojot reālajai dzīvei konkurētspējīgu un izaugsmei motivētu jaunieti.

Vīzija

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas  absolvents ir 
(I) atbildīgs sabiedrības pilsonis, kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, lemj godprātīgi un uzņemas atbildību par saviem lēmumiem;
(II) personība ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem;
(III) radošs darītājs, kurš eksperimentē, improvizē, tiecas pēc jaunas pieredzes, ir zinātkārs un intelektuāli atklāts, pilnveidojas un ievieš inovācijas.

Pamatvērtības

Radošums, inovācijas un izaugsme, pilsoniskā līdzdalība, tolerance, atbildība un cieņa.

Gadagrāmata 2020./2021.m.g.

Gadagrāmata 2021./2022.m.g.

Gadagrāmata 2022./2023.m.g.

Korporatīvās identitātes stila grāmata