Erasmus+ projekta “STEP – STEM To Environmental Problems” partneru pirmā vizīte Latvijā

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas koordinētā Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības stratēģiskās partnerības projekta “STEP – STEM To Environmental Problems” ietvaros 2018. gada decembrī skolā viesojās projekta dalībnieku grupas no Turcijas, Rumānijas, Bulgārijas un Polijas, kā arī ekspertu grupa no Turcijas.

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas projekta komanda nolēma projekta pirmo mobilitāti veltīt atkritumu apsaimniekošanas tēmai. Projekta mobilitāte Latvijā ilga 5 dienas, kuru laikā 34 projekta dalībnieki darbojās Rēzeknes pilsētas un novada vides problēmu izpētē, analīzē, risku noteikšanā un vides problēmu mazināšanas iespējamo risinājumu izstrādē, kā arī iepazina latviešu tradīcijas, vēsturi, folkloru un kultūru.

Projekta pirmā diena tika veltīta projekta dalībvalstu skolu un organizāciju prezentācijām, kā arī eksperti no Turcijas bija sagatavojuši prezentāciju par projekta īstenošanas metodēm, par STEM jomas nozīmi un pielietošanas iespējām vides jautājumu risināšanā, kā arī iepazīstināja klātesošos ar projekta galvenajiem mērķiem un uzdevumiem.

Pēc projekta atklāšanas un prezentāciju daļas viesi devās ekskursijā pa Rēzekni, kuras laikā viņi tika iepazīstināti ar Rēzeknes pilsētas ievērojamākajām vietām un celtnēm, taču vakarā projekta dalībnieki varēja baudīt latviešu nacionālos ēdienus, kā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas jauniešu sagatavotos tautu deju un dziesmu priekšnesumus.

Neizpalika arī visu valstu sadziedāšanās un sadejošanās aktivitātes, kas ļāva jauniešiem un skolotājiem iepazīt vienam otra kultūru un kļūt par vienotu un saliedētu projekta komandu.

Otrā diena sākās ar Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” apmeklējumu. Tas ir atkritumu šķirošanas un priekšapstrādes komplekss, kura darbība ir vērsta uz atkritumu apsaimniekošanas radītās ietekmes uz vidi samazināšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu. Projekta dalībnieki iepazinās ar atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, apstrādes, pārkraušanas, pārvadāšanas un apglabāšanas procesiem.

Pēc poligona ap meklējuma skolēni devās uz skolas telpām, lai strādātu grupās pie prezentācijām, kurās tika iekļauta informācija par redzēto, veikta atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SVID analīze un izstrādāti priekšlikumi tā darbības uzlabošanā. Pēc pētījumu prezentācijām projekta dalībnieki tika aicināti doties uz tikšanos ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora p.i. Ivetu Mietuli, kā arī pēc tikšanās Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka un RTA jaunais zinātnieks Pāvels Cacivkins iepazīstināja viesus ar Inženieru fakultātes telpām, aprīkojumu, un darbības virzieniem,

Otrās dienas izskaņā projekta dalībniekiem tika organizēta radošā darbnīca, kuru vadīja eko modes māksliniece Velga Krukovska, iepazīstinot ar 3R (reduce, reuse, recycle) pamatprincipiem modes industrijā, rosinot sabiedrību izvairīties no nevajadzīgu lietu pirkšanas, izmantot apģērbu vai tā daļas atkātoti, šķirot atkritumus un izmantot tos radot ko jaunu un apzināt apģērba utilizēšanas iespējas, tādā veidā mazinot piesārņojumu, kas rodas apģērba ražošanas procesā. Skolēniem arī tika dota iespēja iejusties modes mākslinieku lomā un izveidot jaunus un radošus tērpus no jau valkātiem apģērbiem.

Trešajā projekta dienā dalībnieki devās uz Valmieru, lai izpētītu poligona „Daibe” darbību, kurā notiek atkritumu apstrāde un tiek kontrolēta to apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Projekta dalībnieki pētīja, kā poligonā apsaimnieko cietos sadzīves atkritumus, kā darbojas otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija, kā pāršķiro atsevišķi savāktos atkritumus, kāpēc jāveic pāršķirošana un kas ir infiltrāts un kāds izskatās infiltrāta savākšanas baseins. Tāpat arī skolēni praktiski darbojās dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un SIA ZAAO laboratorijās veica dažādus ar vidi saistītus eksperimentus un pētījumus.

Dodoties atpakaļ uz Rēzekni, projekta dalībnieki apmeklēja 800 gadus seno viduslaiku Cēsu pili, laternu gaismā izstaigājot tās šauros gaiteņus un tumšos torņus un ieklausoties gida aizraujošajā un ekspresīvajā stāstījumā par pils iemītniekiem un gadsimtiem seniem notikumiem. Tāpat arī tika apmeklēta jaunā Cēsu pils, kas ir arī vēstures un mākslas muzejs. Muzeja ekspozīcijas apmeklējuma noslēgumā tika piedāvāta iespēja uzkāpt Jaunās pils Lademahera tornī, kur pils apmeklētāji varēja vērot gleznaino un naksnīgo Cēsu panorāmu.

Projekta ceturtā diena aizsākās ar projektu darbu, kura ietvaros skolēni grupās izstrādāja idejas, kuras būtu iespējams realizēt, lai mazinātu un risinātu kādas konkrētas vides problēmas. Katram projektam bija jānosaka mērķis, veicamie uzdevumi, plānotie izdevumi un ieguldījumi, iespējamie finansiālie resursi, riski un paredzamie rezultāti. Pēc ideju prezentācijām projekta partneri nolēma, ka līdz nākamajai mobilitātei, kas norisināsies Rumānijā, katra dalībvalsts realizēs kādu no idejām un otrajā mobilitātē prezentēs darbības rezultātus.

Tāpat arī tika nolemts, ka katra dalībvalsts izveidos savu STEM klubu, kurš darbosies vides projektu, akciju, kampaņu un pasākumu realizācijā ne tikai projekta laikā, bet arī pēc tā, lai nodrošinātu projekta ilgmūžību.

Dienas turpinājumā jaunieši devās uz Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas informācijas tehnoloģiju klasi, lai izspēlētu Kahoot spēli, kas bija veltīta vides jautājumu izzināšanai un iepazīšanai. Pēc spēles dalībnieki devās uz RTA Inženieru fakultātes laboratorijām, lai praktiski darbotos ķīmijas laboratorijā un noskaidrotu, kā var iegūt skābekli, kā arī fizikas laboratorijā, lai noskaidrotu, aprēķinātu un papētītu, kā varētu efektīvi izmantot siltumu, ko saražo Sia “Getliņi EKO”.

Piektā projekta diena tika veltīta projekta noslēguma pasākumam, kura ietvaros dalībniekiem tika lūgts izanalizēt projekta pirmās mobilitātes norisi un aizpildīt digitālā formātā sagatavotās anketas par projekta saturu, aktivitātēm, kā arī organizatoriskajiem jautājumiem, izmitināšanu, ēdināšanu un transportu.

Noslēguma pasākuma izskaņā projekta jaunieši un pedagogi saņēma sertifikātus par dalību projekta pirmajā mobilitātē.

Projekta realizācija ilgs līdz 2020. gada augustam un nākošā mobilitāte norisināsies Rumānijā 2019.gada aprīļa pirmajā nedēļā.

Erasmus+ projekta “STEP – STEM To Environmental Problems”
koordinatore Vineta Pavlova