Uzņemšana ATV 2020./2021.m.g.

 • Uzņemšana Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notiek konkursa kārtībā ņemot vērā vērtējumus Apliecībā par pamatizglītību.
 • 2020./2021.mācību gadā tiek komplektēta viena 10.klase, ja pieteikumu skaits nav lielāks par 34 (≤ 34) vai divas 10.klases, ja pieteikumu skaits ir lielāks par 34 (> 34).
 • Vienā 10.klasē tiek uzņemti ne vairāk kā 22/24 (divdesmit divi/divdesmit četri) skolēni.
 • Piesakoties konkursam, viens no skolēna vecākiem vai tā likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgais skolēns iesniedz:
  • pieteikumu konkursam;
  • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju.
 • Dokumentu pieņemšana notiek katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.14:00 Atbrīvošanas alejā 90 3.stāvā 313.telpā no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 19.jūnijam (ieskaitot).
 • Skolas 10.klasē uzņem skolēnus, kuru mācību sasniegumi Apliecībā par pamatizglītību atbilst sekojošajiem kritērijiem:
  • vērtējums matemātikā nav zemāks par 6 ballēm;
  • vidējais vērtējums, ko Apliecībā par pamatizglītību veido gada vērtējumi latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, fizikā un ķīmijā nav zemāks par 6 ballēm.
 • Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā augstāko vidējo vērtējumu, kuru veido gada vērtējumi:
  • latviešu valodā;
  • svešvalodā;
  • matemātikā;
  • fizikā;
  • ķīmijā.
 • Ārpus konkursa uzņem:
  • Valsts un novada posma mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus;
  • izglītojamos, kuriem visos mācību priekšmetos vērtējums nav zemāks par 7 (septiņām) ballēm.
 • Vienāda vidējā vērtējuma gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuri ir pabeiguši ATV sagatavošanas kursus.
 • Uzņemšanas rezultāti tiek paziņoti 2020.gada 19.jūnijā plkst.19.00.

Dokumenti